Tin cậy

The Sims 3

effertzcolemjn
109.25MB
Tải về
Tải về 3M - 5M
Phiên bản 1.5.21.0 2 năm trước

Mô tả của The Sims 3

LONG LIVE THE SIMS! Enjoy hours of fun on your Android device as you shape your Sims and their world. The possibilities are endless!

Can’t get enough of The Sims? Download and play The Sims FreePlay to continue living large!

Live it up with The Sims 3!

• Take your Sims with you anywhere! The Sims 3 is the ONLY Sims game on your Android devices that does not require internet connection to play

• Complete Goals and Wishes! Unlock and achieve 73 goals and wishes to help your Sims reach their full potential

• Complete activities to earn “simoleons” to purchase items for your Sims and more

CREATE YOUR OWN SIM

Will your Sims be neurotic, funny or shy? Choose appearances, clothing, personality traits, and accessories, and bring your Sims to life! Make your Sims flirtatious or total jerks! If your Sims are the solitary kinds, head to the lake and go fishing (make sure to bring a pole, though).

SEE AND EXPLORE NEW LOCATIONS

Lose yourself in the amazing open-world environment. Discover what kinds of characters your Sims will turn out to be! Will they stay home and take care of the house, or will they be Sims about town?

KEEP ‘EM SATISFIED

Fulfill your Sims' essential needs like eating and sleeping to increase the amount of activities your Sims can do. Take good care of your Sims so you can enjoy more exciting interactions and activities.

DREAM BIG!

Stay in tune with your Sims’ whimsical desires like growing corn, staying well-rested, or buying stuff. Unlock and achieve 73 Goals and Wishes to help your Sims reach their full potentials.

As always – due to the rich, immersive quality of this game – your download will take some time. We promise it’s worth the wait!

Be the first to know! Get inside EA info on great deals, plus the latest game updates, tips & more…

VISIT US: eamobile.com/android

FOLLOW US: twitter.com/eamobile

LIKE US: facebook.com/eamobile

WATCH US: youtube.com/eamobilegames

Check out more exciting games from EA like The Sims FreePlay, Need for Speed Most Wanted and Theme Park!

Terms of Service : <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ea.com/terms-of-service%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEmDOJlNgFrLyebXgdth3qsCaJA1Q&sa=D&usg=AFQjCNHg74TpJRtGAFHkvQauj4fQ5mLNFg" target="_blank">http://www.ea.com/terms-of-service</a>

Privacy and Cookie Policy: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ea.com/privacy-policy%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE97o3wXT0SW8AoyOZ4SJsE1841xQ&sa=D&usg=AFQjCNEnvrPp6toK-geij6xEvn1BxUkeqw" target="_blank">http://www.ea.com/privacy-policy</a>

Game EULA: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/GM/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFhlC0H5c0rrXtWi0odNbp4j4NP8g&sa=D&usg=AFQjCNGY3xFWBQjVGrH4sprQu2TEVn0H0g" target="_blank">http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/GM/</a>

Visit <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://help.ea.com/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGJtFhhKZ2izQ3xjgxZdv8uhc6evg&sa=D&usg=AFQjCNFylF1MBXik8QoY8aPQXY0vPrMSyg" target="_blank">https://help.ea.com/</a> for assistance or inquiries.

EA may retire online features and services after 30 days’ notice posted on www.ea.com/1/service-updates.

Important Consumer Information. This app: Contains direct links to the Internet; Contains advertisements for EA and its partners

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">DÀI LIVE THE SIMS! Thưởng thức giờ vui vẻ trên thiết bị Android của bạn như bạn hình Sims của bạn và thế giới của họ. Các khả năng là vô tận!

Không thể có đủ của The Sims? Tải và chơi The Sims FreePlay tiếp tục sống lớn!

Sống nó lên với The Sims 3!

• Hãy Sims của bạn với bạn bất cứ nơi nào! The Sims 3 là trò chơi Sims chỉ trên các thiết bị Android của bạn mà không cần kết nối internet để chơi

• Mục tiêu hoàn thành và Wishes! Mở khóa và đạt được 73 mục tiêu và mong muốn giúp Sims của bạn đạt được tiềm năng đầy đủ của họ

• Toàn bộ các hoạt động để kiếm "Simoleons" để mua các sản phẩm cho Sims của bạn và nhiều hơn nữa

CREATE OWN SIM CỦA BẠN

Sims của bạn sẽ được kích thích thần kinh, buồn cười hay nhút nhát? Chọn xuất hiện, quần áo, đặc điểm tính cách, và phụ kiện, và mang lại cho Sims của bạn với cuộc sống! Hãy Sims giật tán tỉnh hoặc tổng số của bạn! Nếu Sims của bạn là các loại đơn độc, đầu ra hồ và đi câu cá (chắc chắn rằng để mang lại một cực, mặc dù).

XEM VÀ KHÁM PHÁ MỚI ĐỊA ĐIỂM

Đánh mất bản thân trong môi trường thế giới mở tuyệt vời. Khám phá những loại nhân vật Sims của bạn sẽ bật ra được! Họ sẽ ở nhà và chăm sóc của ngôi nhà, hoặc họ sẽ có Sims về thị trấn?

Giữ 'EM hài lòng về

Đáp ứng nhu cầu cần thiết của bạn Sims 'như ăn và ngủ để tăng số lượng các hoạt động Sims của bạn có thể làm. Chăm sóc tốt cho Sims của bạn để bạn có thể thưởng thức tương tác và các hoạt động thú vị hơn.

DREAM BIG!

Ở lại điều chỉnh với mong muốn hay thay đổi của bạn Sims 'như ngô ngày càng tăng, ở nghỉ ngơi đầy đủ, hoặc mua các công cụ. Mở khóa và đạt được 73 mục tiêu và Wishes để giúp Sims của bạn đạt đến tiềm năng đầy đủ của họ.

Như mọi khi - do sự phong phú, chất lượng nhập vai của trò chơi này - download của bạn sẽ mất một thời gian. Chúng tôi hứa nó đáng để chờ đợi!

Hãy là người đầu tiên biết! Nhận được bên trong EA thông tin về giao dịch lớn, cộng với các bản cập nhật trò chơi mới nhất, thủ thuật và hơn thế nữa ...

THĂM Mỹ: eamobile.com/android

THEO Mỹ: twitter.com/eamobile

NHƯ Mỹ: facebook.com/eamobile

XEM Mỹ: youtube.com/eamobilegames

Kiểm tra các trò chơi thú vị hơn từ EA như The Sims FreePlay, Need for Speed ​​Most Wanted và Theme Park!

Điều khoản Dịch vụ: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.ea.com/terms-of-service&sa=D&usg=AFQjCNEmDOJlNgFrLyebXgdth3qsCaJA1Q" target="_blank">http://www.ea.com/terms-of-service</a>

Bảo mật và Chính sách Cookie: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.ea.com/privacy-policy&sa=D&usg=AFQjCNE97o3wXT0SW8AoyOZ4SJsE1841xQ" target="_blank">http://www.ea.com/privacy-policy</a>

Trò chơi EULA: <a href="https://www.google.com/url?q=http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/GM/&sa=D&usg=AFQjCNFhlC0H5c0rrXtWi0odNbp4j4NP8g" target="_blank">http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/GM/</a>

Thăm <a href="https://www.google.com/url?q=https://help.ea.com/&sa=D&usg=AFQjCNGJtFhhKZ2izQ3xjgxZdv8uhc6evg" target="_blank">https://help.ea.com/</a> trợ giúp hoặc thắc mắc.

EA có thể nghỉ hưu tính năng trực tuyến và các dịch vụ sau khi thông báo 30 ngày đăng trên www.ea.com/1/service-updates.

Thông tin tiêu dùng quan trọng. Ứng dụng này: Chứa các liên kết trực tiếp với Internet; Chứa quảng cáo cho EA và các đối tác</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho The Sims 3

3.71
9554
5
4k
4
3k
3
1k
2
276
1
2k

Đánh giá The Sims 3

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên The Sims 3, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng effertzcolemjn
Cửa hàng effertzcolemjn 1.05k 179.05k

Thông tin APK về The Sims 3

Phiên bản APK 1.5.21.0
Khả năng tương thích Android 2.1+ (Eclair)
Lập trình viên Electronic Arts Inc
Chính sách riêng tư http://privacy.ea.com/en


Tải về The Sims 3 APK
Tải về